Algemene voorwaarden

De website www.stanhay.com wordt beheerd door Stanhay Webb Ltd.

Geregistreerd kantoor: BCS House, Pinfold Road, Bourne, Lincolnshire, PE10 9HT, U

Geregistreerd in Engeland Nummer: 07092611

BTW-nummer: GB 989 630655

Stanhay Webb Limited (SW) werkt zijn website voortdurend bij en stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid van de informatie op deze site te garanderen.

SW probeert haar productaanbod voortdurend te verbeteren en er vinden voortdurend wijzigingen plaats. SW kan niet altijd garanderen dat dit de meest actuele producten en specificaties bevat, deze site moet worden beschouwd als een eenvoudige gids voor SW-producten en -diensten, het is geen aanbod voor de verkoop van een bepaald product.

DISCLAIMER

In geen geval zal SW aansprakelijk zijn jegens enig persoon voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze site of producten weergegeven op onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade, of welke schade dan ook voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige handeling, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site juist, volledig en actueel is. Door deze site te gebruiken, stemt u er echter mee in gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, worden de site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s, koppelingen en pictogrammen en andere materialen (zonder beperking) aangeboden ‘zoals ze zijn’ en op basis van ‘BESCHIKBAARHEID’, zonder expliciete of impliciete garantie of goedkeuring. We geven geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze site, noch garanderen we dat het gebruik van deze site ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat de site en zijn servers vrij zijn van computervirussen of bugs.

Niettegenstaande al het overige in deze Algemene voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

COPYRIGHT

Het is niet toegestaan materiaal of informatie op deze site aan te passen, te wijzigen of te creëren of te gebruiken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. Alle rechten, waaronder auteursrecht en databankrecht, op de website en de inhoud daarvan, zijn eigendom van SW, of worden anderszins door SW gebruikt zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de houder van het auteursrecht.

U mag geen tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen en hun selectie en ordening, en onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden of verzenden voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SW of de houder van het auteursrecht. Het is niet toegestaan materiaal of informatie op deze site aan te passen, te wijzigen of te creëren of te gebruiken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. SW behoudt zich het recht voor om materiaal dat op de site is geplaatst, inclusief tekst en afbeeldingen, voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, inclusief voor publicitaire doeleinden. SW behoudt zich het recht voor om inzendingen op de site te controleren en te bewerken of te weigeren.

HANDELSMERKEN

Alle namen, afbeeldingen en logo’s die SW identificeren zijn eigendom van SW. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve houders. SW geeft geen toestemming voor het gebruik ervan door anderen dan de houders. Dergelijk gebruik kan een inbreuk vormen op de rechten van de houders.

EXTERNE LINKS

SW vertegenwoordigt, garandeert, onderschrijft of draagt geen verantwoordelijkheid voor externe sites die mogelijk gekoppeld zijn aan en van deze site. Elke externe site die u bezoekt door te klikken op een link op deze site valt buiten de controle van SW en bezoekt u geheel op eigen risico.

JURISDICTIE

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Geschillen die hieruit voortvloeien vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Indien wordt bepaald dat een onderdeel van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is op grond van de wetten van een staat of land waarin deze Voorwaarden van kracht moeten zijn, dan wordt dit onderdeel van deze clausule gescheiden en verwijderd. Alle andere gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

SW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Als u deze Voorwaarden niet volledig accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.