Regulamin

Witryna www.stanhay.com jest obsługiwana przez Stanhay Webb Ltd

Siedziba statutowa: BCS House, Pinfold Road, Bourne, Lincolnshire, PE10 9HT, U

Zarejestrowany w Anglii numer: 07092611

Numer VAT: GB 989 630655

Stanhay Webb Limited (SW) stale aktualizuje swoją stronę internetową i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na tej stronie.

SW dąży do ciągłego ulepszania swojej oferty produktowej i nieustannie wprowadza zmiany. SW nie zawsze może zagwarantować, że zawiera ona najbardziej aktualne produkty i specyfikacje, strona ta powinna być traktowana jako zwykły przewodnik po produktach i usługach SW, nie stanowi oferty sprzedaży żadnego konkretnego produktu.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku SW nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie lub produktów wyświetlanych na naszej stronie, w tym, bez ograniczeń, szkód pośrednich lub wtórnych, lub jakichkolwiek szkód wynikających z użytkowania lub utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikającego z lub w związku z korzystaniem z witryny.

Staramy się, aby informacje na naszej stronie były dokładne, kompletne i aktualne. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża jednak zgodę na przestrzeganie Regulaminu, który wchodzi w życie w dniu pierwszego skorzystania z witryny.

Bez uszczerbku dla ustawowych praw użytkownika, witryna i wszystkie informacje, teksty, nazwy, obrazy, zdjęcia, logo, łącza i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, i na zasadzie „JEST DOSTĘPNE”, bez gwarancji lub poparcia, wyraźnego lub dorozumianego. Nie gwarantujemy ani nie reprezentujemy dokładności lub kompletności informacji dostarczonych na tej stronie, ani nie gwarantujemy, że korzystanie z tej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że strona i jej serwery są wolne od wirusów komputerowych lub błędów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia związane z funkcjonalnością lub dostępnością tej witryny.

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik nie może dostosowywać, zmieniać ani tworzyć żadnych materiałów lub informacji zawartych w tej witrynie ani wykorzystywać ich w żadnym innym celu niż do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik zgadza się korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa do baz danych, do witryny internetowej i jej zawartości są własnością SW lub są w inny sposób wykorzystywane przez SW zgodnie z obowiązującym prawem lub posiadaczem praw autorskich.

Zabrania się kopiowania, powielania, ponownego publikowania, pobierania, publikowania, nadawania lub przesyłania jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisku, ikony, obrazu oraz ich wyboru i rozmieszczenia, a także kodu źródłowego i oprogramowania, w jakimkolwiek celu komercyjnym lub publicznym bez uprzedniej pisemnej zgody SW lub właściciela praw autorskich. Użytkownik nie może dostosowywać, zmieniać ani tworzyć żadnych materiałów lub informacji zawartych w tej witrynie ani wykorzystywać ich w żadnym innym celu niż do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Użytkownik zgadza się korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. SW zastrzega sobie prawo do wykorzystywania do własnych celów wszelkich materiałów przesłanych do witryny, w tym tekstu i obrazów, zarówno w witrynie, jak i w dowolnej innej formie, w tym w celach reklamowych. SW zastrzega sobie prawo do monitorowania zgłoszeń do witryny oraz do edytowania lub odrzucania wszelkich zgłoszeń.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie nazwy, obrazy, logo identyfikujące SW są zastrzeżonymi znakami SW. Wszystkie marki, produkty, usługi i nazwy firm osób trzecich zawarte na tej stronie są znakami towarowymi, znakami usługowymi i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. SW nie zezwala na ich wykorzystywanie przez osoby inne niż ich właściciele. Każde takie użycie może stanowić naruszenie praw właściciela.

LINKI ZEWNĘTRZNE

SW nie reprezentuje, nie gwarantuje, nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny zewnętrzne, do których mogą prowadzić łącza z tej witryny. Każda zewnętrzna witryna, którą użytkownik odwiedza, klikając łącze na tej stronie, znajduje się poza kontrolą SW i użytkownik odwiedza ją wyłącznie na własne ryzyko.

JURYSDYKCJA

Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii. Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny ze względu na przepisy prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym niniejsze Warunki mają obowiązywać, zostanie on oddzielony i usunięty z niniejszej klauzuli. Wszystkie pozostałe Warunki Użytkowania i Zasady i Warunki pozostają w pełnej mocy i nadal są wiążące i wykonalne.

SW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian online. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków w całości, musi natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.